VISION

ບໍລິສັດປະກັນຊີວິດ ທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

MISSION

ເຮົາຈະເປັນຮຸ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງລູກຄ້າ

ກ່ຽວກັບ ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ

ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປະເທດລາວ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2017 ຕະຫລອດຈົນຮອດປະຈຸບັນ ອິນຊິ ປະກັນຊີວິດ ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະມອບຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ຄອບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອົງກອນ ຜ່ານການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນວ່າ ປະກັນຊີວິດ ປະກັນອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນສຸຂະພາບ ປະກັນກຸ່ມ ປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເປັນຜູ້ຈັດການກອງທຶນສຳລອງລ້ຽງຊີບ