ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 1 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 15,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 24,500,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 1,200,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 600,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 300,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 100,000 ກີບ 

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 2 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 15,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 26,500,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 1,300,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 650,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 330,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 120,000 ກີບ 

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 3 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 20,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 31,300,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 1,500,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 750,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 375,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 125,000 ກີບ 

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 4 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 20,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 34,300,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 1,700,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 850,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 425,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 145,000 ກີບ