ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 1 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 100,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 181,000,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 9,000,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 4,500,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 2,300,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 800,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 2 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 100,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 186,000,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 9,500,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 4,800,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 2,400,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 900,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 3 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 200,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 356,000,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 18,500,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 9,000,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 4,600,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 1.600,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 4 : ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອເສຍຊີວິດຮັບທັນທີ 200,000,000 ກີບ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 387,000,000 ກີບ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 

1 ປີ = 20,000,000 ກີບ
6 ເດືອນ = 10,000,000 ກີບ
3 ເດືອນ = 5,000,000 ກີບ
1 ເດືອນ = 1.800,000 ກີບ