ທາງເລືອກປະກັນ ສະສົມຊັບ ທຳມະດາ (4ທາງເລືອກ)

ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ ຄຸ້ມຄອງຄູ້ມຄ່າ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 1: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອຍເສຍຊີວິດ ຮັບທັນທີ 30,000,000 ກີບ ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 51,500,000 ກີບ 

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
1 ປີ = 2,300,000 ກີບ 

6 ເດືອນ = 1,150,000 ກີບ

3 ເດືອນ = 575,000 ກີບ

1 ເດືອນ = 200,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 2: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອຍເສຍຊີວິດ ຮັບທັນທີ 30,000,000 ກີບ ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 51,500,000 ກີບ 

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
1 ປີ = 2,500,000 ກີບ 

6 ເດືອນ = 1,300,000 ກີບ

3 ເດືອນ = 650,000 ກີບ

1 ເດືອນ = 220,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 3: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ປີ ເມື່ອຍເສຍຊີວິດ ຮັບທັນທີ 60,000,000 ກີບ ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 103,000,000 ກີບ 

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
1 ປີ = 1,700,000 ກີບ 

6 ເດືອນ = 2,350,000 ກີບ

3 ເດືອນ = 1,150,000 ກີບ

1 ເດືອນ = 400,000 ກີບ

ຄຸ້ມຄອງ 20 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 15 ປີ

ແຜ່ນທີ 4: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 21-60 ປີ ເມື່ອຍເສຍຊີວິດ ຮັບທັນທີ 60,000,000 ກີບ ເມື່ອຄົບກຳນົດ 20 ປີ ຮັບທັນທີ 103,000,000 ກີບ 

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
1 ປີ = 5,000,000 ກີບ 

6 ເດືອນ = 2,500,000 ກີບ

3 ເດືອນ = 1,300,000 ກີບ

1 ເດືອນ = 450,000 ກີບ