ກາຍຍະພາບບຳບັດຈາກການອອກກຳລັງກາຍ Fix and Fit

ກາຍຍະພາບບຳບັດໃນຜູ້ບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ Fix and Fit ຕອນທີ 1 ຊ້ອມແຊມ ແລະ ຟື້ນຟູ ເພື່ອກັບມາ Strong ອີກຄັ້ງ         ເຖິງແມ່ນວ່າວິທະຍາການທາງການແພດຈະກ້າວໜ້າຂື້ນ ແຕ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບກໍພັດທະນາຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມີໂລກໃຫມ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ສິງຫນື່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕະໜັກຢູ່ສະເຫມີ ຄືການທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ແຂງແຮງ ແລະ ນັ້ນກໍ່ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນຫັນມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການໃສໃຈອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ອາລົມທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບການທຳງານແລະຄວາມເຊື່ອມຖອຍຂອງຮ່າງກາຍ ອາກາດທີ່ບໍລິສຸດ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ຄືການອອກກຳລັງກາຍ ຜູ້ຄົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍຫລາຍຂື້ນ ແນ່ນອນວ່າຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອອກກຳລັງກາຍສະຫມຳ່ສະເຫມີກໍຈະປັບສະພາບໄປສູ່ຄວາມແຂງແຮງ ເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ?              ການບາດເຈັບຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ມັກຈະພົບຫລັງຈ່າກຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຫນັກຂື້ນ ໃຊ້ກາ້ມເນື້ອໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ອາດຈະຫນັກຂື້ນ ຫຼີ ຊາດການຕຽມພ້ອມທີ່ດີ ເຊັ່ນ ໃນວັນທີ່ແລ່ນໄວ ຫຼື ດົນກວ່າປົກກະຕິ ໃນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຫຼິ້ນກີລາ ການຝຶກຊ້ອມແບບກ້າວກະໂດດ ການລົງແຂ່ງແບບບໍ່ໄດ້ຊ້ອມ …

ກາຍຍະພາບບຳບັດຈາກການອອກກຳລັງກາຍ Fix and Fit Read More »