ທາງເລືອກປະກັນ ແບບຕະຫລອດຊີວິດ (8ທາງເລືອກ)

ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ ຄຸ້ມຄອງຄູ້ມຄ່າ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 500 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 15,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 1,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 30,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 2,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 60,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 5,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 150,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 10,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 300,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 20,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 600,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 50,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 1,500,000ກີບ/ເດືອນ

ອາຍຸ 18-60 ປີ

ຈ່າຍພຽງແຕ່ມື້ລະ 100,000 ກີບ ຈ່າຍເງິນປະກັນ 3,000,000ກີບ/ເດືອນ

ເງື່ອນໄຂແບບຕະຫລອດຊີວິດ

I. ສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂປະກັນຕະຫລອດຊີວິດ

1. ຄວາມຫມາຍ
ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນປະກັນຊີວິດທີ່ຈ່າຍໄປຕະຫລອດຈົນຮອດມື້ນັ້ນມາເຖິງ ( ເສຍຊີວິດ ) ກໍລະນີຮອດ 15 ປີ ບໍ່ແມ່ນຢຸດຈ່າຍ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນປະກັນໄປເລື້ອຍໆ ໃຫ້ທຸກທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າເຮັດປະກັນຊີວິດ
( ບໍ່ແມ່ນຝາກທະນາຄານ ) ຖ້າຜູ້ເອົາປະກັນເສຍຊີວິດກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນປະກັນຕາມຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ກຳຫນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ

2. ການຜ່ອນຜັນການຈ່າຍເງິນໃນກໍລະນີບໍ່ທັນ

ບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະກັນຊີວິດແມ່ນ 1 ເດືອນ ກໍລະນີຜູ້ເຂົ້າປະກັນເສຍຊີວິດໃນຊ່ວງນີ້ທາງບໍລິສັດແມ່ນຈະຈ່າຍເງິນປະກັນໃຫ້ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ກຳຫນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ
ແຕ່ໃນກໍລະນີຜູ້ເຂົ້າປະກັນຫາກບໍ່ມາຊຳລະເງິນໃຫ້ບໍລິສັດກາຍ 1 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃນຊ່ວງນີ້ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າປະກັນເສຍຊີວິດທາງບໍລິສັດແມ່ນຈະບໍ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະກັນແຕ່ຢ່າງໃດບໍ່ມີສິດຕໍ່ລອງ
ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າປະກັນບໍ່ເສຍຊີວິດແລະມາຊຳລະຄືນເປັນ2ເດືອນ ໃຫ້ບໍລິສັດຖືວ່າສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ໄປ
ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າປະກັນບໍ່ມາຊຳລະຄືນກາຍ 2 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຖືວ່າສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນໂມຄະທັນທີ.

3. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

3.1 ຂ້າຕົວຕາຍທຸກກໍລະນີເຊັ່ນ : ກິນຢາຕາຍ ໂດດຕຶກ ແຂນຄໍຕາຍ ແລະອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າເຈດຕະນາຂ້າ
ຕົວຕາຍແມ່ນໄດ້ຮັບ 20% ຂອງວົງເງິນປະກັນຕາມໄລຍະເວລາ.
3.2 ຜົວ, ເມຍ ຫລືວ່າຜູ້ມີສິດຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸກໆຄົນ ກໍລະນີຄົນໃດຄົນຫນຶ່ງ ຫາກຄາດຕະກຳ ເພື່ອຫວັງ
ເອົາເງິນປະກັນ ກໍລະນີນີ້ຫາກບໍລິສັດຫາກສືບຮູ້ ( ກວດສອບໄດ້ ) ບໍລິສັດແມ່ນຈະບໍ່ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເດັດຂາດ( ບໍ່ມີສິດຕໍ່ລອງ )ກໍລະນີມີການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນຫ້າມສານຮັບໄກ່ເກ່ຍຄະດີເດັດຂາດ
ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ປະກັນ.
3.3 ເສຍຊີວິດຍ້ອນສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າປະກັນເສຍຊີວິດຮອດ 10% ຂອງຈຳນວນ
ຄົນທີ່ເຂົ້າປະກັນນັ້ນແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້ ( ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ).
3.4 ໄພພິບັດອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ປະກັນເສຍຊີວິດຮອດ 10% ຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າ
ປະກັນນັ້ນແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້ ( ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ).
ເງື່ອນໄຂແບບຕະຫລອດຊີວິດ

INSEE INSURANCE

ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄ່າ ຈ່າຍໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງ